Globalt skydd mot ESG-risker

Skydda er verksamhet mot miljömässiga, sociala och styrningsmässiga risker med Achilles oöverträffade tjänster för riskbedömning av leverantörer, personlig leverantörsgranskning, ESG-värdering och rapportering.

Kontakta oss
ACHILLES UTMANING

Efterlevnad med reglering av leverantörskedjan

På dagens marknader där företag och organisationer utsätts för ingående granskning är en robust hantering av leverantörskedjan inte bara avgörande för att säkerställa kvalitet, värde och regelefterlevnad utan också ett skydd mot böter och katastrofala effekter av ryktesmässig skada. Achilles strikta valideringssystem för ESG-leverantörer ger unik insyn, beprövade förbättringar genom hela leverantörskedjan och säker ESG-rapportering.

Buyer packages
ACHILLES PROCESS

Achilles erbjuder bäst skydd mot ESG-risker och driver förbättringar inom leverantörskedjan

Bara Achilles har den kunskap, de processer, system, erfarenhet samt den globala närvaro som krävs för att samarbeta med våra kunder under varje steg på vägen för att identifiera ESG-risker, förbättra ESG-arbetet, följa regelverken och uppfylla förväntningarna från olika intressenter.

Identifiera era ESG-risker

Med Achilles strikta värderingssystem för leverantörer kan ni få fullständig kunskap om globala risker i leverantörskedjan.

Utveckla arbetet med ESG

System och fysiska granskningar gör det möjligt för er att uppnå bättre prestationer och förbättra skyddet mot risker i leverantörskedjan.

Kommunicera regelefterlevnad

Vår rigorösa process gör det möjligt för er att tydligt kommunicera regelefterlevnad och ytterligare åtgärder till alla intressenter.

50 miljoner

Enligt ILO:s senaste beräkningar lever nästan 50 miljoner människor i modernt slaveri varav nästan 28 miljoner i tvångsarbete.

Forced Labour: unlocking persistent risks.Läs vår specialrapport.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Kompletta och hållbara lösningar för hela leverantörskedjan

Achilles har ett komplett och hållbart program för hantering av leverantörskedjan som gör det möjligt för företag och organisationer att med tillförsikt rapportera och kommunicera ESG-status och förbättringar på alla marknader och till alla intressentgrupper.

Vi samlar in och analyserar data från många olika primära och sekundära källor för att säkerställa att ni inte bara kan se vad som har hänt tidigare utan, ännu viktigare, var era risker kan ligga i framtiden. Ni kan också lägga till egna och se bedömningar från andra inköpare i hela vårt nätverk för att få ett bredare kunskapsunderlag. Vår grundliga utvärdering, som inkluderar ESG-risker, ekonomiska risker och hälso- och säkerhetsrisker, är den mest omfattande på marknaden och är avsedd att ge maximalt skydd och förtroende genom hela leverantörskedjan.

Achilles tillhandahåller den hittills bästa valideringen av leveransinformation och även unika datorstyrda och personliga granskningstjänster i världsklass som gör det möjligt för er att få djup information om leverantörskedjan och säkerställa att ni fullt ut kan tillgodose egna företagsstandarder, varje relevant regelverk för ESG och leverantörskedjan samt motsvara investerarnas förväntningar.

Vi på Achilles tror starkt på att ESG inte bör och aldrig kan bli enbart en engångsprocess. Vi uppdaterar ständigt informationen i hela er leverantörskedja, följer leverantörernas efterlevnad av ESG och förser er med löpande skydd vid hantering av risker i leverantörskedjan.

Våra processer har finslipats tack vare över 30 års samarbete med internationella kunder, anpassning till branschregler och standardiserade modeller för att möjliggöra löpande utveckling av er leverantörskedja.

Med Achilles plattform är omfattande leverantörsdata och analyser snabbt åtkomliga med bara en knapptryckning för att stödja för varje krav i er rapportering. För kunder som vill gå längre erbjuder vi också rapportering anpassad till specifika regelverk och krav från investerare och andra intressenter.

MÄNNISKOR MILJÖ OCH INTÄKTER

Bästa praxis vid ESG-rapportering

Strukturen och storleken på dagens leverantörskedjor gör att orsaker och problem i ESG-hanteringen kan vara mycket svåra att identifiera, förstå och eliminera. I mer än 30 år har Achilles hjälpt världens största och mest komplexa företag och organisationer att i grunden förstå och hantera utmaningar i leverantörskedjan genom att erbjuda det bästa skyddet mot ESG-risker.

Insikter