Article

Digital transformasjon styrker innkjøpene

Når det er snakk om å lykkes med den digitale transformasjonen i innkjøpsfunksjonen, er valg av teknologileverandør og teknologiplattform underordnet.

Det som er viktig, er evnen til å tilpasse innkjøpsprosessene til den valgte løsningen og å sikre at budsjettet støtter opp under den vidtrekkende endringsledelsen som vil være påkrevd.

Dette er de viktigste budskapene i PwCs siste kartlegging av digitale innkjøp. Her kom det også frem at 79 % av de over 400 innkjøperne fra de deltakende innkjøpsavdelingene oppga at innføringen av digitale innkjøp hadde gitt dem flere fordeler – blant annet hadde de oppnådd bedre forretningsresultater i hele organisasjonen.

Ifølge en rapport fra Deloitte er fordelene som kan oppnås, enorme – fra risikominimering og økt fokus på de mest produktive relasjonene til muligheten til å velge leverandører som matcher organisasjonens egne mål, og muligheten til å kjøpe varer av høyere kvalitet.

Men, konkluderer PwC, fordelene er størst for de organisasjonene der løsningen får stor tilslutning fra brukerne, og der funksjonene brukes fullt ut. Dette er sant i alle bransjer som er representert i kartleggingen, inkludert produksjonsbransjen, kraft- og forsyningsbransjen, bilbransjen, legemiddelbransjen, detaljhandelbransjen samt distribusjons- og telekommunikasjonsbransjen.

Satsing og engasjement

Det viktigste vi i Achilles tar med oss fra PwC-rapporten, uavhengig av bransje, er at den klart største drivkraften bak en vellykket transformasjon er satsing og engasjement – først og fremst blant beslutningstakere i ledelsen, dernest blant brukerne på alle nivåer.

Vi kunne ikke ha vært mer enige. Belønningene man kan oppnå ved å gå inn for prosesstilpasning, full implementering og et realistisk budsjett er enorme, og alle handler om de nye mulighetene som digitale innkjøp gir. Disse kan utgjøre en viktig sikkerhet for konkurransekraften, blant annet gjennom den strømlinjeformede tilgangen til nye data og den enkle organiseringen av ustrukturerte datasett. Dette støtter i sin tur skarpere analyser, bedre leverandørstyring og mer effektiv drift.

Som Deloitte-rapporten så konsist oppgir, betyr digitalisering at strategisk sourcing blir mer forutsigbar, at transaksjonsbaserte innkjøp blir automatiserte, og at håndteringen av leverandørrelasjoner blir mer proaktiv.

Argumenter for digitalisering

Disse fordelene støtter digitaliseringsprioriteringene til alle bransjene i kartleggingen til PwC. Først på listen står kostnadsreduksjoner, deretter kommer leverandørsourcing og risikostyring. Pandemien har spilt en rolle her: Rapporten slår fast at 50 % av innkjøpsavdelingene som har revurdert prioriteringene sine etter covid-19, ønsker å fremme risikostyring og kostnadsreduksjon i organisasjonen. Etter vårt syn er dette gode argumenter for å digitalisere innkjøpsfunksjonen.

Alle som er bekymret for hva transformasjonen har å si for budsjettet, kan la seg berolige av følgende utsagn fra Deloitte: «For organisasjoner har det aldri vært enklere å ta i bruk digitale løsninger. Mange av de fremvoksende teknologiene bidrar til å styrke verdien av eldre systemer, de krever minimalt med investeringer, de har lave krav til integrering, og de har inntjeningsperioder som kan måles i uker, ikke måneder.»

Deloitte har helt klart et godt poeng, men det er heller ikke tvil om at det er mange faktorer som er med på å komplisere digitaliseringen. I henhold til Kearney kan disse faktorene omfatte følgende: De overordnede målene for transformasjonen er ikke klare nok, det er en fare for at ulike funksjoner utfører det samme arbeidet, endringstempoet er langsomt, og teknologipartnerskapene kan være svake.

Leverandørkjedestrategier som fungerer

Det er her Achilles kommer inn. Vi har vært et sentralt bindeledd mellom innkjøpere og leverandører i over 30 år, og det har gitt oss en unik kunnskap om hvordan vi kan utvikle leverandørkjedestrategier som fungerer. I dag hjelper vi innkjøpere med å identifisere hva de ønsker å oppnå med en digital transformasjon, og vi gir dem innsikt som støtter opp under leverandørkjedens tilpasningsdyktighet, kostnadsbesparelsene og effektiviteten de er ute etter.

Gjennom våre bransjeledende prekvalifiseringsprosesser kan vi hjelpe dere med å sikre at nye og eksisterende leverandører er kompatible med ambisjonene og teknologiplattformene deres, og at de er i stand til å drive virksomhet i tråd med strategiene dere har for fremtidig utvikling.

Vi kan også hjelpe dere med å identifisere de teknologipartnerne som er best tilpasset innkjøpsstrategien deres når gjelder tilbud og arbeidsmetoder, både i dag og på lang sikt.

På den måten kan dere oppnå det beste fra alle verdener: Med vår støtte kan dere utnytte de verdifulle fordelene med digital transformasjon i leverandørkjeden – raskt, trygt og kostnadseffektivt. Samtidig kan vi bruke vår egen erfaring til å hjelpe dere med å redusere risikoen i leverandørkjeden, inkludert risikoen for leverandørkjedeangrep. Og ikke minst kan vi hjelpe dere med å tilpasse innkjøpsprosessene og budsjettere, slik at effektene av transformasjonen blir mest mulig positive.

Ta kontakt hvis du vil vite mer.


You might be also interested in…

Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner